Quyết định số 1884/QĐ-ĐHTV ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc ban hành Quy định về việc đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến ứng phó với dịch bệnh (COVID-19,...)