7140226 ĐH
Sư phạm Tiếng Khmer


C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Sử dụng thành thạo tiếng Khmer trong giảng dạy, nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ;
- Vận dụng tốt các kiến thức lý luận văn học và văn hóa Khmer vào giảng dạy, nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ;
- Vận dụng tốt các kiến thức về chương trình, phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá vào giảng dạy Tiếng Khmer;
- Vận dụng hiệu quả các kiến thức về môi trường giáo dục, về người học để xây dựng môi trường học tập Tiếng Khmer tích cực, năng động, sáng tạo;
- Thiết kế nghiên cứu và thực hiện các đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục, ngôn ngữ và văn hóa Khmer;
- Sử dụng tốt kiến thức tin học và ngoại ngữ vào thiết kế giảng dạy, nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ;
- Yêu nghề, có trách nhiệm và tác phong sư phạm chuẩn mực, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Khmer;
- Có năng lực tự học và học tập suốt đời; năng lực tư duy sáng tạo, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; năng lực tìm kiếm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.
- Giảng dạy Tiếng Khmer tại các trường phổ thông dân tộc nội trú cũng như các cơ sở giáo dục khác có giảng dạy môn Tiếng Khmer;
- Làm công tác văn phòng, công tác nghiên cứu, quản lý ở các trường; các viện nghiên cứu; các phòng, ban thuộc Sở, cũng như các cơ quan của Bộ và Nhà nước có yêu cầu sử dụng tiếng Khmer;
- Làm chuyên viên, nhà báo; làm quản lý trong các cơ quan truyền thông, các tạp chí, nhà xuất bản;
- Làm công tác biên, phiên dịch tiếng Khmer cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
C20 Ngữ văn , Địa lí, Giáo dục công dân
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh