Một số đơn vị trực thuộc Trường có thực hiện chương trình đào tạo ngắn hạn:
- Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Victory : http://victory.tvu.edu.vn/
- Viện Phát triển Nguồn lực: http://rdi.tvu.edu.vn/
- Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng: http://crcs.tvu.edu.vn/
- Khoa Sư phạm: http://khoasupham.tvu.edu.vn/
- Trung tâm Đào tạo Liên kết: http://dtlk.tvu.edu.vn/
Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp: http://ctec.tvu.edu.vn