Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7850101 ĐH Quản lý Tài nguyên và môi trường A00 Toán, Vật lí, Hóa học

- Quản lý, vận hành các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, sức khỏe - an toàn - vệ sinh môi trường lao động;

- Quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường theo hướng bền vững.

- Kỹ năng tổng hợp thông tin liên ngành và đưa ra các biện pháp điều chỉnh, giải quyết vấn đề liên quan đến bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

- Kiến thức về chính sách pháp luật trong bảo vệ môi trường.

- Kỹ năng ngoại ngữ thông qua các học phần bằng tiếng Anh.

- Nhân viên quản lý môi trường các nhà máy xí nghiệp, công ty và khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; quản lý về sức khỏe, an toàn và vệ sinh môi trường.

- Nhân viên các công ty tư vấn, dịch vụ về xây dựng và lập báo cáo môi trường.

- Nghiên cứu viên các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học, các Trường Đại học.

- Chuyên vên các Sở Ban Ngành như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B02 Toán, Sinh học, Địa lí
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh