Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7760101 ĐH Công tác xã hội C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  Thực hiện nghề công tác xã hội với cá nhân, nhóm và cộng đồng ở nông thôn, trường học, bệnh viện, cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Tham gia nghiên cứu và đề xuất các chính sách xã hội, mô hình giúp đỡ. Vận động chính sách xã hội và hỗ trợ hướng dẫn nghề nghiệp; phát hiện, phân tích và đánh giá các vấn đề trong cộng đồng; thể hiện hành vi đạo đức và chuyên nghiệp trong mọi tình huống, bối cảnh và lĩnh vực thực hành nghề nghiệp; áp dụng mô hình tiếp cận phục vụ cho phát triển nghề nghiệp (giảng dạy, kiểm huấn).

Tôn trọng, đề cao tầm quan trọng của các mối quan hệ của con người; tuyên truyền chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước, hòa giải cộng đồng; áp dụng những hiểu biết của mình về công bằng xã hội để biện hộ cho quyền con người và tham gia vào thực hành thúc đẩy công bằng xã hội. Thể hiện vai trò của một tác viên cộng đồng; điều phối viên chương trình dự án; tham gia xây dựng và quản lí dự án về công tác xã hội.

Thể hiện một số kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng tham vấn, kỹ năng tổ chức sinh hoạt nhóm, kỹ năng làm việc với cá nhân, kỹ năng tạo nguồn lực.
 Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội trình độ đại học có thể làm việc ở: Các trung tâm, cơ sở xã hội từ trung ương đến cơ sở Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các tổ chức phi chính phủ thực hiện dự án phát triển xã hội, cộng đồng.

Các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn trong các cơ quan, công ty, doanh nghiệp.

Các trường học có dịch vụ tham vấn và các bệnh viện.  Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng về các ngành/chuyên ngành: Công tác xã hội, Xã hội học,...

Các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực xã hội, nhân văn, các trung tâm đào tạo, kiểm toán công tác xã hội.

Tự thành lập trung tâm cung cấp các dịch vụ công tác xã hội.
D78 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
D66 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí