Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7620101 ĐH Nông nghiệp A02 Toán, Vật lí, Sinh học  - Tổ chức và quản lý sản xuất trong cộng đồng nông thôn.
 - Hoạch định, tổ chức phát triển nông thôn.
Dự đoán tình hình phát triển kinh tế – xã hội, nông nghiệp và nông thôn; thực hiện các chương trình, dự án phát triển có hiệu quả, đảm bảo tính bền vững.
 - Nghiên cứu các giải pháp tác động vào cộng đồng góp phần nâng cao đời sống và phát triển năng lực của cộng đồng ở nông thôn.
 - Kỹ năng quản lý, phát triển kinh doanh trang trại nông nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học
 - Cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực trồng trọt, phát triểnnông thôn.
 - Làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước và các chuyên ngành, tổ chức tưvấn, đoàn thể xã hội; tổ chức và quản lý các loại hình sản xuất trong cộng đồng;hoạch định, tổ chức, đánh giá các chương trình dự án phát triển nông thôn các cấp; chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nghiên cứu các giảipháp tác động vào cộng đồng góp phần nâng cao đời sống và phát triển nănglực của cộng đồng ở nông thôn.
 - Nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật nông nghiệp, kinh tế – xã hội về nôngnghiệp và nông thôn.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh