Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7310205 ĐH Quản lý Nhà nước  C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Có kỹ năng tư duy, phân tích và tổng hợp, đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản lý nhà nước.
- Có khả năng tham mưu, tư vấn cho cán bộ lãnh đạo hoạch định mục tiêu và tổ chức thực hiện có hiệu quả;
- Đề xuất các giải pháp khả thi nhằm xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước.
- Có năng lực nghiên cứu độc lập các vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước; ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình quản lý nhà nước, hướng đến mô hình nhà nước phục vụ.
- Chuyên viên tại các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.
- Giữ vị trí quản lý, trợ lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.
- Nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu quản lý Nhà nước, các cơ sở nghiên cứu về hành chính - chính trị.
- Cán bộ giảng dạy tại các viện, trường, trung tâm,…
C04 Ngữ văn, Toán, Địa Lý 
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh