Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7520320 ĐH Kỹ thuật môi trường A02 Toán, Vật lí, Sinh học  Phân tích và đánh giá chất lượng môi trường để quản lý môi trường.
Vận dụng một số văn bản pháp lý về môi trường như: Luật, thông tư, nghị định,... đang được áp dụng để quản lý môi trường.
Nhận diện các vấn đề môi trường để đề xuất các giải pháp về công nghệ xử lý và quản lý môi trường.
Tham gia các hoạt động tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ môi trường.
Thiết kế triển khai các công trình xử lý môi trường: Xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, đất và chất thải rắn.
 Tất cả các nhà máy, xí nghiệp, côngtrường, bệnh viện, trường học, các trungtâm thương mại, trung tâm giải trí,... đều cần kỹ sư môi trường để thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải, rác thải, chống ô nhiễm môi trường, xử lý sự cố môi trường.
Tất cả các ngành hoạt động có liên quanđến việc cần phải đánh giá tác động môitrường đều cần kỹ sư môi trường:
Ngành xây dựng, ngành nông nghiệp, ngành thương nghiệp,... từ cấp độ các dự án lớn đến các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ.
Kỹ sư môi trường có thể làm việc tạicác khu công nghiệp, các cơ sở sảnxuất kinh doanh có liên quan đến lĩnhvực công nghệ môi trường và xử lýchất thải.
Làm việc tại các sở ban ngành, cáccơ quan quản lý Nhà nước, các việnvà trung tâm nghiên cứu khoa học, kể cả ngành công an môi trường.

Tạo lập đơn vị nghiên cứu, công tykinh doanh độc lập trên lĩnh vực xửlý môi trường, chế tác, thiết kế, xâydựng công trình xử lý môi trường vàtư vấn trên lĩnh vực môi trường chocác ngành khác.
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh