Mã ngành  Tên ngành Mã tổ hợp môn  Tên tổ hợp môn Kỹ năng việc làm Cơ hội nghề nghiệp
7310201 ĐH Chính trị học C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  Rèn luyện cho sinh viên khả năng phân tích, đánh giá về tình hình chínhtrị, về môi trường chính trị và các yếu tố có liên quan đến sự vận động vàcác quan hệ chính trị – xã hội trong nước và trên thế giới hiện nay. Trêncơ sở đó, vận dụng vào việc phân tích, lý giải về những vấn đề chính trịđặt ra trong thực tiễn nước ta hiện nay. Vận dụng kiến thức về chính trịhọc để phân tích, đánh giá những mô hình và thể chế chính trị trên thếgiới và ở nước ta, góp phần hình thành tư duy đổi mới về chính trị phùhợp với sự phát triển của đất nước.  Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có
thể làm việc:

1. Các cơ quan hành chính, các đơn vị sự
nghiệp thuộc hệ thống chính trị từ tỉnh đếncơ sở (bao gồm tất cả các cơ quan khốiĐảng, Nhà nước):


Làm công tác tham mưu trong việc xây
dựng các chủ trương, kế hoạch phát triển
kinh tế – xã hội cho các cơ quan, đơn vị
trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.


Tham gia phân tích, tổng hợp, đánh giá
phục vụ cho công tác sơ, tổng kết việctổ chức thực hiện đường lối, chủ trương,
Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp
luật của Nhà nước đối với từng lĩnh vực
kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội.

Thực hiện công tác nghiên cứu tổng kết
công tác lý luận và thực tiễn ở các cơ
quan làm công tác lý luận, công tác tư
tưởng, văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.

Tham gia giảng dạy những môn họcchuyên ngành, những môn học có liênquan tại các trường chính trị, đại học,cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp vàphổ thông trung học, trung tâm bồi dưỡngchính trị ở các huyện, thị xã.
CỬ NHÂN
2. Các đơn vị doanh nghiệp, cáctổ chức kinh tế và cơ sở sản xuấtkinh doanh thuộc các thành phầnkinh tế từ tỉnh đến cơ sở:

Tham gia phân tích đánh giá môitrường chính trị, kinh tế – xã hộitác động đến quá trình sản xuấtkinh doanh của các tổ chức kinhtế, các đơn vị doanh nghiệp gópphần nâng cao hiệu quả đầu tư vàlợi nhuận doanh nghiệp; nâng caosức cạnh tranh và hạn chế rủi rorong hoạt động.

Tham mưu cho lãnh đạo các tổchức kinh tế, các đơn vị doanhnghiệp, các cơ sởsản xuất kinhdoanh trong việc thiết kế, xâydựng chiến lược, kế hoạch sảnxuất kinh doanh phù hợp với xuthế phát triển của đất nước, củađịa phương; phù hợp với đườnglối mở cửa hội nhập của Đảng vàNhà nước, góp phần nâng caonăng lực sản xuất và khả năngcạnh tranh của các tổ chức, đơnvị kinh tế.
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh