Thông báo tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và thi tại các phòng máy tính dãy C7 và D7 tại khu 1

Nội dung thông báo: file đính kèm