Thông báo tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tại các phòng máy tính dãy D7 tại khu 1

Nội dung thông báo: file đính kèm