Thông báo kết quả đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2023-2024

Nội dung thông báo: file đính kèm

Đơn xin bổ sung, rút học phần môn học: file đính kèm