Thông báo về việc lựa chọn học ngoại ngữ không chuyên và kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên cao đẳng ngành Giáo dục mầm non và các ngành đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2023

Nội dung thông báo: file đính kèm