Thông báo về việc mừng Chôl Chnam Thmây năm 2022 của đồng bào Khmer

Nội dung thông báo (file đính kèm)