Thông báo về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển tháng 10 năm 2022 tại Trường Đại học Trà Vinh