Quyết định số 9101/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 10 năm 2023 về việc ban hành Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên Trường Đại học Trà vinh (file đính kèm)