Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Nội dung thông báo: file đính kèm

Lịch hướng dẫn sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khóa 2023 đăng ký môn học: file Excel đính kèm