Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ- ĐHTV ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh với chức năng và nhiệm vụ sau:

  1. Chức năng

   Tham mưu Ban Giám hiệu về công tác đào tạo: xây dựng và phát triển  các ngành nghề đào tạo; công tác tuyển sinh; kế hoạch đào tạo; quy định và quy trình đào tạo; công tác tổ chức giảng dạy; công tác xét tốt nghiệp, cấp phát chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp.

  1. Nhiệm vụ

   a. Nghiên cứu và đề xuất phương hướng phát triển của Nhà trường về mục tiêu, nội dung chương trình, phương thức, quy mô tổ chức đào tạo và đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở thêm nhiều ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng cho cộng đồng.

   b. Quản lý kế hoạch đào tạo

     - Cụ thể hóa và thực hiện các văn bản, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành, đơn vị khác có liên quan.

     - Xây dựng kế hoạch và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.

     - Lập kế hoạch tổng thể công tác đào tạo toàn khóa cho các bậc, hệ, các ngành nghề đào tạo.

     - Tổ chức thực hiện môn học trực tuyến; ban hành thời khóa biểu và theo dõi tiến độ thực hiện chương trình..

     - Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác giảng dạy, học tập và giải quyết các vấn đề phát sinh.

     - Phối hợp các đơn vị tổ chức các kỳ thi: tuyển sinh, tốt nghiệp và thi hết môn.

     - Quản lý và cấp, phát các loại chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp.

    - Các mặt công tác khác thực hiện theo  Điều lệ Trường Đại học theo Quyết định số  70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.