Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 về việc ban hành Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (file đính kèm)