Quyết định số 8021/QĐ-ĐHTV ngày 07 tháng 11 năm 2022 về việc điều chỉnh (phụ lục 1 và phụ lục 2) trong Quy định xét miễn và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập của người học trong chương trình đào tạo trình độ đại học (file đính kèm)