Quyết định số 1952/QĐ-ĐHTV ngày 13 tháng 4 năm 2022 về việc ban hành Quy định xét miễn và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập của người học trong chương trình đào tạo trình độ đại học (file đính kèm)