Quyết định số 3215/QĐ-ĐHTV ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo trình độ đại học (file đính kèm)