QUYẾT ĐỊNH

Về việc cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên các lớp cao đẳng,

đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Trà Vinh

                                  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-UBND, ngày 31/5/2010 của UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ kết quả học tập của các sinh viên bậc cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2013 – 2014;

Xét đề nghị của Trưởng các Khoa, Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Cảnh báo kết quả học tập đối với 138 sinh viên bậc cao đẳng và đại học (Danh sách cảnh báo kết quả học tập đính kèm). Trong đó có:

  + 95 lượt sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ II, năm học 2013-2014 đạt dưới 1,00.

  + 44 lượt sinh viên có điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất.

  + 17 lượt sinh viên có điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai.

  + 15 lượt sinh viên có điểm trung bình chung tích luỹ đạt dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba.

  + 65 lượt sinh viên có tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

Điều 2. Giao Trưởng các Khoa thông báo đến sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập được biết và có biện pháp thích hợp nhằm giúp cho những sinh viên này có phương án học tập tốt hơn để có thể tốt nghiệp theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Trưởng các đơn vị chức năng có liên quan, cố vấn học tập và các sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                            (Đã ký)

                                                             Nguyễn Tiến Dũng

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms. Thu)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0945.466.141 (Mr. Kien)