QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn thi tốt nghiệp môn văn hóa cho học sinh

các lớp TCCN khóa 2014 chưa tốt nghiệp trung học phổ thông

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

         Căn cứ Quyết định số: 141/2006/QĐ-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

       Căn cứ Thông tư số: 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

         Căn cứ vào giấy xác nhận và bảng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh các lớp trung cấp chuyên nghiệp khóa 2014,

                                           QUYẾT ĐỊNH:                              

         Điều 1. Miễn thi tốt nghiệp các môn văn hóa cho 07 học sinh học tại Trường Đại học Trà Vinh (danh sách đính kèm và hồ sơ xét miễn).

       Điều 2. Giao phòng Đào tạo, phòng Khảo thí lập các hồ sơ quản lý theo đúng quy định hiện hành.

        Điều 3. Các Phòng, Khoa, Bộ môn liên quan và các học sinh có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                       KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                (Đã ký)

                                                     Nguyễn Tiến Dũng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms. Thu)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0945.466.141 (Mr. Kien)