QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn học phần Anh văn không chuyên 1

cho sinh viên các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy khóa 2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

     Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

     Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-ĐHTV, ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên không chuyên ngữ của các lớp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh áp dụng kể từ khóa tuyển sinh 2016;

     Căn cứ Thông báo số 1948/TB-ĐHTV, ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh,về việc kiểm tra năng lực Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh năm 2016;

     Căn cứ Quyết định số 4364/QĐ-ĐHTV, ngày 26/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Thành lập Hội đồng đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào các lớp đại học, cao đẳng (không chuyên ngữ) hệ chính quy năm 2016;

     Căn cứ Biên bản số 381/BB – HĐĐGNL, ngày 06/10/2016 của Chủ tịch Hội đồng đánh giá năng lực về việc xếp lớp học Anh văn không chuyên cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016;

      Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Công nhận 343 sinh viên được miễn học học phần Anh văn không chuyên 1 (danh sách sinh viên đính kèm).

     Điều 2. Kết quả miễn học phần Anh văn không chuyên 1 được thể hiện trên bảng điểm của sinh viên theo đúng quy định hiện hành và sinh viên có trách nhiệm đăng ký các học phần Anh văn không chuyên còn lại để hoàn thành đủ 04 học phần Anh văn không chuyên trong chương trình đào tạo.

     Điều 3. Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

     Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               (Đã ký)

                                                                                         Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms. Thu)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0945.466.141 (Mr. Kien)