QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn học và miễn thi học phần Anh văn không chuyên

cho sinh viên các lớp CĐ, ĐH hệ chính quy khóa tuyển sinh 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

       Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

      Căn cứ Thông báo số 1702/TB-ĐHTV ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên chính quy các lớp đại học và cao đẳng khóa 2018;

      Căn cứ Quyết định số 4704/QĐ-ĐHTV, ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Thành lập Hội đồng đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào các lớp cao đẳng, đại học (không chuyên ngữ) hệ chính quy năm 2018;

       Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào của sinh viên các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy khóa 2018,

        Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Công nhận 706 sinh viên được miễn học và miễn thi học phần Anh văn không chuyên 1; 97 sinh viên được miễn học và miễn thi học phần Anh văn không chuyên 1 và Anh văn không chuyên 2 (danh sách sinh viên đính kèm).

       Điều 2. Kết quả miễn học và miễn thi học phần Anh văn không chuyên 1 và Anh văn không chuyên 2 được thể hiện trên bảng điểm của sinh viên theo đúng quy định hiện hành và sinh viên có trách nhiệm đăng ký các học phần Anh văn không chuyên còn lại để hoàn thành các học phần Anh văn không chuyên trong chương trình đào tạo.

        Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Điều 3. Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                        KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                       (Đã ký)

                                                                        Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.