QUYẾT ĐỊNH

Về việc xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập

trong chương trình đào tạo hệ chính quy và vừa làm vừa học

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

      Căn cứ Quyết định số141/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

      Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

     Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ Trường Đại học”;

      Căn cứ Văn bản hợp nhất Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

      Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;

      Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai;

      Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

      Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

     Căn cứ thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về chương trình môn Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học;

     Căn cứ Công văn số 4417/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn học và thi các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

     Xét đề nghị của Trưởng các Khoa/Bộ môn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trưởng phòng Khảo thí và Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về việc xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong chương trình đào tạo hệ chính quy và vừa làm vừa học (Quy định đính kèm).

    Điều 2. Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm tổ chức xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong chương trình đào tạo theo đúng quy định.

    Điều 3. Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, viện giảng viên và sinh viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

     Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                               Võ Hoàng Khải

Đính kèm: Phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3, phụ lục 4, phụ lục 5

Tải về: Quyết định

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Hotline 1: 0945 466 141 | Hotline 2: 0942 717 353 | Hotline 3: 0923 998 646 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chat Zalo with Thu
Chat Zalo with Nhung
Chat Zalo with Kien
Hỗ trợ online:

0923.998.646 (Ms. Thu)

0942.717.353 (Ms. Nhung)

0945.466.141 (Mr. Kien)