QUYẾT ĐỊNH

Về việc cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên hệ chính quy

các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Trà Vinh

    Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-TTg, ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

    Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-UBND, ngày 31/5/2010 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Quy chế và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

    Căn cứ Điều 16 của văn bản hợp nhất số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

     Căn cứ kết quả học tập của các sinh viên bậc cao đẳng và đại học hệ chính quy năm học 2016 – 2017;

     Xét đề nghị của các Trưởng Khoa và Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Cảnh báo kết quả học tập đối với 77 sinh viên (SV); trong đó: Lần 169 SV, lần 204 SV và lần 3 có 04 SV (danh sách cảnh báo kết quả học tập đính kèm), cụ thể:

         - Năm thứ nhất: 18 lượt SV có điểm trung bình chung tích luỹ (ĐTBCTL) đạt dưới 1,20.

          - Năm thứ hai: 3 lượt SV có ĐTBCTL đạt dưới 1,40.

          - Năm thứ  ba: 4 lượt SV có ĐTBCTL đạt dưới 1,60.

          - Năm thứ  tư: 10 lượt SV có ĐTBCTL đạt dưới 1,80.

          - Số lượt SV có tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khoá học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ: 49 SV.

     Điều 2. Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, giao:

         - Trưởng khoa: Tổ chức cuộc họp với phụ huynh của các trường hợp bị cảnh báo kết quả học tập theo Quyết định này được biết và sau cuộc họp có báo cáo bằng văn bản cụ thể gửi đến phòng Đào tạo trước ngày 25/12/2017 để Phòng Đào tạo tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu trước ngày 30/12/2017.

          - Cố vấn học tập:

+ Tiếp tục theo dõi và lập phương án học tập thích hợp nhằm giúp cho những SV này có thể tốt nghiệp đúng thời gian quy định.

+ Tư vấn các SV này có thể tạm ngừng học, bảo lưu kết quả học tập để củng cố kiến thức hoặc tư vấn chuyển sang chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn.

+ Các trường hợp bị cảnh báo kết quả học tập, đề nghị cố vấn học tập hướng dẫn SV viết bản cam kết (có mẫu đính kèm). Trong năm học 2017 – 2018, nếu những SV  này không thực hiện việc cải thiện điểm số thì nhà Trường sẽ ra quyết định buộc thôi học.

     Điều 3. Trưởng phòng Công tác Sinh viên – Học sinh, trưởng phòng Đào tạo, các trưởng Khoa/Bộ môn, cố vấn học tập và các sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

       Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                                               KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                         (Đã ký)

                                                                         Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.