Nội dung Đính kèm
Quyết định ban hành Quy chế học vụ dành cho sinh viên

Quyết định số:

5070/QĐ-ĐHTV, 09/12/2015

Quy chế học vụ dành cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh Quy chế
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.