QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh 2015 và thay đổi cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh 2012, 2013, 2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

     Căn cứ Quyết định số: 141/2006/QĐ-TTg ngày 19/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

     Căn cứ điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số: 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

     Căn cứ văn bản hợp nhất số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

     Xét đề nghị của Trưởng các Khoa có các lớp thuộc khóa tuyển sinh năm 2015 và xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công cố vấn học tập cho các lớp đại học và cao đẳng hệ chính quy thuộc khóa tuyển sinh năm 2015 và thay đổi cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khóa tuyển sinh 2012, 2013, 2014 (danh sách cố vấn học tập đính kèm). Nhiệm kỳ của cố vấn học tập gắn với thời hạn đào tạo của từng khóa đào tạo. Khi kết thúc nhiệm kỳ, cố vấn học tập bàn giao số sinh viên chưa tốt nghiệp còn lại cho Khoa.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập thực hiện theo Quyết định số 22/QĐ-ĐHTV ngày 11 tháng 01 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định thực hiện công tác cố vấn học tập.

Điều 3. Các Phòng, Khoa, Trung tâm có liên quan và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

         Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015./.

                                                                                                     KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                              Nguyễn Tiến Dũng

Tải quyết định phân công cố vấn học tập khóa 2015 (4,17Mb, pdf): Tải về

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.