Thông báo kết quả đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2023-2024

Nội dung thông báo: file đính kèm

Danh sách môn học được mở lớp: file đính kèm

Danh sách môn học không mở lớp: file đính kèm