Thông báo v/v rà soát, điều chỉnh cố vấn học tập các khoá trước và phân công cố vấn học tập đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2023

Nội dung thông báo: file đính kèm

File mềm danh sách cố vấn học tập: tải về