Thông báo tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tại các phòng máy tính dãy C71 và D71 (sáng ngày 28/4/2023)

Nội dung thông báo: file đính kèm