Thông báo đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2022-2023

Nội dung thông báo và lịch hướng dẫn (file đính kèm)

Lịch hướng dẫn đăng ký môn học online