Lượt xem: 159

LỊCH THI (T11-2018)

 NGÀY THI   BUỔI   MÔN THI

 NGÀNH KINH TẾ, NÔNG NGHIỆP, QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ CHÍNH QUY

Ngày 24/11/2018

Sáng

 Môn 1

Tin học đại cương

 Chiều

Môn 2

Pháp luật đại cương 

Ngày 25/11/2018

Sáng Dự phòng

* Lưu ý: Giờ thí sinh có mặt tại phòng thi từng buổi thi: Buổi sáng: 7h00; Buổi chiều 13h00


  

Lượt xem: 555

 LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI HỆ CHÍNH QUY CÁC NGÀNH KINH TẾ, QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG, NÔNG NGHIỆP (CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) 

TT MÔN HỌC NHÓM GIẢNG VIÊN NGÀY BUỔI PHÒNG HỌC SỐ TIẾT GHI CHÚ
1 Tin học đại cương

1

Danh

sách

Nguyễn Bá Nhiệm 03/11/2018 Sáng và chiều E21.207
(Dãy E2, tầng 2, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ)
30 Buổi sáng
bắt đầu 7 giờ,
 buổi chiều
 bắt đầu 13 giờ
04/11/2018
11/11/2018
2 Pháp luật đại cương Nguyễn Thị Mỹ Tiên 10/11/2018 Sáng và chiều 30
17/11/2018
18/11/2018
3 Tin học đại cương

2

Danh

sách

Đoàn Phước Miền 03/11/2018 Sáng và chiều B71.101
(Dãy B7, tầng trệt, Thư viện - Khu 1)
30
10/11/2018
17/11/2018
4 Pháp luật đại cương Phan Thị Chánh Lý 04/11/2018 Sáng và chiều 30
11/11/2018
18/11/2018
5 Tin học đại cương

3

Danh

sách

Phan Thị Phương Nam 03/11/2018 Sáng và chiều E11.305
(Dãy E1, tầng 3, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ)
30
04/11/2018
10/11/2018
6 Pháp luật đại cương Đỗ Thị Mai Thư 11/11/2018 Sáng và chiều 30
17/11/2018
18/11/2018
7 Pháp luật đại cương

4

Danh

sách

Đỗ Thị Mai Thư 03/11/2018 Sáng và chiều E21.107
(Dãy E2, tầng trệt, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ)
30
04/11/2018
10/11/2018
8 Tin học đại cương Nguyễn Khắc Quốc 11/11/2018 Sáng và chiều 30
17/11/2018
18/11/2018
Lượt xem: 1469

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2018 tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ thông báo số 1429/TBTS-ĐHTV, ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển tháng 10 năm 2018;

          Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

           Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Lượt xem: 1507

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy,

đợt thi ngày 24/11 và 25/11/2018

Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018;

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy năm 2018, cụ thể như sau:

I. Ngành tuyển, đối tượng tuyển sinh

1. Ngành tuyển sinh

TT NGÀNH TUYỂN MÃ NGÀNH MÔN THI

THỜI GIAN

ĐÀO TẠO

MÔN 1 MÔN 2
1 Kinh tế 7310101

Tin học

đại cương

Pháp luật

đại cương

Từ 2 đến  2.5 năm (Dự kiến)

2 Quản trị văn phòng 7340406
3 Nông nghiệp (chuyên ngành phát triển nông thôn) 7620101

Đọc thêm...

Lượt xem: 5172

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học

hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển tháng 10 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ -TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 2325/QĐ- ĐHTV ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học;

Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) đợt tuyển tháng 10 năm 2018, cụ thể như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm)

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.