Lượt xem: 3797

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học tháng 10 năm 2018 tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ thông báo số 1429/TBTS-ĐHTV, ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển tháng 10 năm 2018;

          Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

           Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

A.CÁC NGÀNH ĐỦ SỐ LƯỢNG TỔ CHỨC MỞ LỚP ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 10 NĂM 2018

TT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI LIÊN THÔNG GHI CHÚ
TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
1 7140201 Giáo dục mầm non     ü ü  
2 7140202 Giáo dục tiểu học       ü  
3 7340406 Quản trị văn phòng       ü  
4 7340301 Kế toán   ü ü ü  
5 7380101 Luật   ü      
6 7640101 Thú y     ü ü  
7 7220201 Ngôn ngữ Anh   ü   ü  

             B.CÁC NGÀNH KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG TỔ CHỨC MỞ LỚP ĐỢT XÉT TUYỂN THÁNG 10 NĂM 2018

TT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI LIÊN THÔNG GHI CHÚ
TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
1 7140201 Giáo dục mầm non X        
2 7140217 Sư phạm Ngữ văn X        
3 7140202 Giáo dục tiểu học X   X    
4 7340101 Quản trị kinh doanh X X X X  
5 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành X        
6 7340406 Quản trị văn phòng X X X    
7 7340301 Kế toán X        
8 7380101 Luật X   X X  
9 7520320 Kỹ thuật môi trường X        
10 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông X        
11 7480201 Công nghệ thông tin X X X X  
12 7510102 Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng X X X X  
13 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí X X X X  
14 7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử X X X X  
15 7540101 Công nghệ thực phẩm X   X X  
16 7229040 Văn hóa học X        
17 7620101 Nông nghiệp X X X X  
18 7620301 Nuôi trồng thủy sản X X X X  
19 7640101 Thú y X X      
20 7760101 Công tác xã hội X     X  
21 7220106 Ngôn ngữ Khmer X X      
22 7220112 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam X X   X  
23 7220201 Ngôn ngữ Anh X        
24 7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống X X      
25 7310101 Kinh tế   X      
26 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học   X      
27 7340201 Tài chính – Ngân hàng   X      
28 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   X      

Ghi chú: Dấu ü các ngành đủ số lượng tổ chức mở lớp đợt xét tuyển tháng 10 năm 2018

               Dấu X các ngành không đủ số lượng tổ chức mở lớp đợt xét tuyển tháng 10 năm 2018

          Đối với các ngành không đủ số lượng mở lớp, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ hồ sơ, lệ phí xét tuyển và chuyển vào kỳ tuyển sinh kế tiếp (dự kiến xét tuyển đợt tháng 4 năm 2019). Khi đủ số lượng hồ sơ mở lớp, Trường Đại học Trà Vinh sẽ liên hệ trực tiếp đến thí sinh. Mọi thông tin chi tiết, thí sinh vui lòng xem trên website theo địa chỉ http://daotao.tvu.edu.vn.

                                                                                                    KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                      Võ Hoàng Khải

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.