Lượt xem: 1696

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình

           Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên các lớp hệ chính quy về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình, cụ thể như sau:

          1. Đối tượng, điều kiện và chương trình đăng kí

Sinh viên chính quy đang theo học tại Trường Đại học Trà Vinh có nhu cầu đăng ký học thêm chương trình thứ hai, nếu thỏa các điều kiện sau:

- Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất;

- Đã hoàn thành ít nhất một học kì đầu tiên của chương trình thứ nhất (tích lũy tối thiểu 14 tín chỉ);

- Có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.0 trở lên (tính đến thời điểm đăng ký);

- Thời gian tối đa được phép học chương trình thứ hai là thời gian tối đa quy định của chương trình thứ nhất.

          2. Hình thức đăng kí

Sinh viên nộp phiếu đăng ký học cùng với bảng điểm đã tích lũy tại phòng Đào tạo (sinh viên có thể tải phiếu đăng ký học chương trình thứ hai trên Website phòng Đào tạo http://daotao.tvu.edu.vn).

          3. Thời gian thực hiện

- Từ 19/5/2020 - 20/6/2020: Sinh viên đăng kí học chương trình thứ hai;

- Trước ngày 30/6/2020: Trường thông báo kết quả xét duyệt sinh viên học chương trình thứ hai.

- Từ ngày 06/7/2020 (dự kiến): Sinh viên đăng ký trực tuyến các học phần của chương trình thứ hai cùng với các học phần của chương trình thứ nhất.

           4. Học phí

Sinh viên tham gia học chương trình thứ hai sẽ nộp học phí theo số tín chỉ đăng ký, mức học phí được áp dụng theo mức thu học phí hiện hành.

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch đề ra, đề nghị khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên có nhu cầu thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Mọi sự trễ hạn sẽ không được giải quyết./.

                                                                                                 KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                    Võ Hoàng Khải

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.