THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng B11.201, B11.204, B11.301

     Căn cứ vào Đề nghị số 50/TT.ĐTLK, ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Trung tâm Đào tạo liên kết về việc hoán đổi các phòng học lý thuyết,

    Nhằm đảm bảo quỹ phòng học sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và thời gian như sau thì được đổi sang các phòng khác.

     Thời gian: từ ngày 03/10/2016 đến hết ngày 05/3/2017 (từ thứ 2 đến chủ nhật)

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên

các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Trà Vinh

     Căn cứ Điều 16 của văn bản hợp nhất số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

      Căn cứ Điều 4, nhiệm vụ cụ thể của cố vấn học tập theo Quyết định số 327/QĐ-ĐHTV ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập;

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch tốt nghiệp lớp đại học liên thông (DF14KD11)

hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ kế hoạch số 2591/KH-ĐHTV, ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi Tuyển sinh và Tốt nghiệp năm 2016;

Căn cứ kế hoạch đào tạo lớp đại học liên thông (DF14KD11) đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt;

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp, phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.