THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng B71.101

     Căn cứ công văn số 1244/SNV-CCVC, ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Sở nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc hỗ trợ phòng học tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2016,

     Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng của sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại phòng E21.206, E21.207, B71.101

     Căn cứ kế hoạch số 2691/KH-ĐHTV, ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học Quân Dân y Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ XI,

     Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B7 khu 1

     Căn cứ vào kế hoạch số 243/KH-ĐHTV, ngày 28 tháng 01 năm 2016  của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thi tốt nghiệp năm 2016;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các ngày và phòng học như sau thì được chuyển sang các phòng học khác (lịch thay đổi phòng đính kèm).

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.