THÔNG BÁO

Về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập

   Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-ĐTSĐH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Trà Vinh về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017,

   Nhằm đảm bảo cho Kế hoạch sử dụng phòng của Hội đồng thi tuyển sinh cao học, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau: (lịch thay đổi phòng đính kèm).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập

    Căn cứ Kế hoạch số 2827/KH-ĐHTV ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức bồi dưỡng ôn tập, kiểm tra và cấp chứng nhận tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Khóa thi ngày 11, 12 tháng 11 năm 2017,

     Nhằm đảm bảo cho Kế hoạch sử dụng phòng của Hội đồng thi kiểm tra và cấp chứng nhận tiếng Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau: (lịch thay đổi phòng đính kèm).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch tốt nghiệp các lớp đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018

     Căn cứ kế hoạch công tác đào tạo năm học 2017 – 2018,

    Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ tốt nghiệp năm học 2017-2018 các lớp chính quy, vừa làm vừa học gồm:

  1. Các lớp đại học khoá 2014;
  2. Các lớp cao đẳng khoá 2015;
  3. Các lớp vừa làm vừa học: DB13KD11, DB13XD11, DB15L04;
  4. Các lớp văn bằng đại học thứ hai: VB15NNA10, VB15KT10, VB15MN10, VB15L10, VB15TY10, VB15XD10, VB16L11, VB16NNA11, VB16TY11, VB16XD11;
  5. Các lớp liên thông chính quy: DE14YDK11, DE14D11, DE15YDK04, DE15D04;
  6. Các lớp liên thông vừa làm vừa học: DE15DD10, DE15KT10, DE15QV10, DE15XD10, DE15L10, DE15MN10, DE16KD04, DF16KT11, DF16MN11, DF16QV11.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.