THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng C1 khu 1

     Căn cứ vào Tờ trình số 01/TTr-QTTB, ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Phòng Quản trị - Thiết bị về việc di dời sắp xếp phòng làm việc của Bộ môn Công nghệ Thông tin thuộc Khoa Kỹ thuật Công nghệ, các phòng máy tính thực hành thuộc Phòng Quản trị - Thiết bị và các phòng thực hành thuộc Khoa Y – Dược,

    Nhằm đảm bảo quỹ phòng học sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các phòng và thời gian như sau thì được chuyển sang các phòng khác.

      Thời gian: từ ngày 19/01/2017 đến hết ngày 27/8/2017 (từ thứ 2 đến chủ nhật)

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch tốt nghiệp các lớp đại học liên thông

 hình thức vừa làm vừa học tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-ĐHTV, ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2016 – 2017;

Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt;

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp các lớp liên thông trình độ đại học: DE14L11, DE14KT11, DE14XD11, DF15KT10, DF15XD10, DF15QV10, DF15MN10, DF15NNA10, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập có lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp văn bằng đại học thứ hai,

liên thông và các lớp đại học hình thức vừa làm vừa học

khóa tuyển sinh tháng 11 năm 2016

        Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp văn bằng đại học thứ hai, liên thông và các lớp đại học hình thức VLVH tuyển sinh đợt thi tháng 11 năm 2016;

Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập thực hiện theo Quyết định số 327/QĐ-ĐHTV ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập;

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.