THÔNG BÁO

Về việc phân công cố vấn học tập đối với các lớp cao đẳng, đại học

hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2018

Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019;

Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các khoa về việc phân công cố vấn học tập và thay đổi, điều chỉnh cố vấn học tập các khóa trước, cụ thể như sau:

1.  Phân công cố vấn học tập khóa tuyển sinh năm 2018

             Khoa lựa chọn, đề cử các giảng viên hoặc cán bộ quản lý của khoa có ít nhất 1 năm tham gia giảng dạy hoặc quản lý để thực hiện nhiệm vụ cố vấn học tập các lớp thuộc khoa quản lý.

2.  Rà soát, điều chỉnh việc phân công cố vấn học tập các khóa trước

             Trưởng các khoa rà soát, điều chỉnh lại các trường hợp giảng viên (là cố vấn học tập) đang đi học tập trung (có quyết định trúng tuyển nhập học) hoặc các lý do khác thôi tham gia cố vấn học tập, kể từ học kỳ I năm học 2018-2019 (nếu có).

Danh sách cố vấn học tập khoá 2018 và danh sách thay, đổi điều chỉnh cố vấn học tập các khoá trước gửi về phòng Đào tạo hạn chót ngày 24/8/2018 (theo mẫu file đính kèm và bằng văn bản). Người nhận: Cô Dương Mộng Thu hoặc E- mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Đề nghị các Khoa thực hiện theo tinh thần thông báo này./.

                                                                        KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                              (Đã ký)

                                                                               Võ Hoàng Khải

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và Sinh viên – Học sinh các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-ĐHTV, ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức công tác Tuyển sinh và Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2018,

Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2018, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 9 năm 2018 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 04/9/2018.

Ngày thi tốt nghiệp: 15/9 và 16/9/2018

Đọc thêm...

SƠ ĐỒ VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ LỄ BẾ GIẢNG ĐỢT 2

NGÀY 11/8/2018

1. Sơ đồ hội trường lễ bế giảng

2. Danh sách sinh viên dự lễ bế giảng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.