THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2018-2019 đối với các lớp hệ chính quy (từ khoá 2016 về trước) tại Trường Đại học Trà Vinh

   Căn cứ Quyết định số 6329/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định mức học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, đại học năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Trà Vinh;

   Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên, học sinh các lớp hệ chính quy (từ khoá 2016 về trước) phải hoàn thành học phí học kỳ I và phí bảo hiểm năm học 2018 - 2019 như sau: 

Xem chi tiết 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Sêne Đôlta năm 2018 của đồng bào Khmer

   Căn cứ Công văn số 3257/UBND-KGVX ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức lễ Sêne Đôlta năm 2018 của đồng bào Khmer;

   Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên như sau:

   Tất cả công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên dân tộc Khmer được nghỉ lễ Sêne Đôlta trong 03 ngày: 08, 09 và 10 tháng 10 năm 2018; Ngày 11 tháng 10 năm 2018 trở lại làm việc và học tập bình thường theo kế hoạch.

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào của

các lớp DA18TS, DA18TYA, DA18TYB, CA18CK và CA18DA

   Căn cứ thông báo số 2519/TB-ĐHTV, ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019;

   Căn cứ vào thời khóa biểu kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào của các lớp DA18TS, DA18TYA, DA18TYB, CA18CK và CA18DA,

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.