THÔNG BÁO

Về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập

     Căn cứ công văn số 1693/SYT-TCCB, ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh về việc hỗ trợ thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2017,

     Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng của Hội đồng thi tuyển viên chức ngành y tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau: (lịch thay đổi phòng đính kèm)

     Thời gian: ngày 28 và 29 tháng 10 năm 2017

     Địa điểm: dãy phòng B3 khu 1 (từ phòng B31.101 đến B31.307) và phòng A21.101

Đọc thêm...

KẾ HOẠCH

Về việc thi tốt nghiệp

các lớp DE14DD11, DE14XYH11, DF15DD10

    Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2017-2018;

   Căn cứ quyết định số 2545/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2017 - 2018;

    Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp của khoa Y – Dược, bộ môn Điều dưỡng và bộ môn Xét nghiệm y học,

    Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập

   Căn cứ công văn số 1224/SNV-CCVC, ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính về việc hỗ trợ địa điểm tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2017,

   Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau: (lịch thay đổi phòng đính kèm)

    Địa điểm: phòng A21.101, A21.102, C51.202, C11.208, B71.101

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.