THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch thi tốt nghiệp

các lớp DE14DD11, DE14XYH11, DF15DD10

Căn cứ kế hoạch công tác đào tạo năm học 2017 – 2018,

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp các lớp DE14DD11, DE14XYH11, DF15DD10 hệ vừa làm vừa học, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến phòng Khảo thí, khoa Y – Dược, bộ môn Điều dưỡng, bộ môn Xét nghiệm y học, cố vấn học tập có lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, học phần đã thực hiện, chưa thực hiện nhằm có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết); rà soát sinh viên còn nợ môn học, sinh viên cần học cải thiện điểm,...

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè năm học 2016 - 2017

     Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè của Sinh viên, Học sinh năm học 2016 - 2017,

     Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và Sinh viên, Học sinh kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

     - Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên, học sinh đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để theo dõi thực hiện (đính kèm danh sách các môn được mở lớp).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và Sinh viên – Học sinh các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp

 tháng 3 năm 2017

    Căn cứ Quyết định số 4951/QĐ-ĐHTV, ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2016 – 2017;

     Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2017, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 6 năm 2017 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 05/6/2017.

      Ngày thi tốt nghiệp: 17/6 và 18/6/2017

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.