THÔNG BÁO

Về việc xem xét, cảnh báo kết quả học tập đối với sinh viên

các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Trà Vinh

     Căn cứ Điều 16 của văn bản hợp nhất số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp 

cho sinh viên các lớp đại học khoá 2013, cao đẳng , trung cấp khoá 2014,

các lớp liên thông vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2017

  Căn cứ kế hoạch số: 1511/KH - ĐHTV ngày 07 tháng 7 năm 2017  kế hoạch về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học khoá 2013, cao đẳng , trung cấp khoá 2014, các lớp liên thông vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2017;  

             Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên các lớp dưới đây về thời gian, địa điểm tổ chức và đăng ký tham dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 và B3 khu 1

Căn cứ kế hoạch số 283/KH-ĐHTV, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thi tốt nghiệp các lớp trung cấp chuyên nghiệp khoá 2015 tháng 7 năm 2017 tại Trường;

           Căn cứ vào thông báo số 1350/TB-ĐHTV, ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt 1 năm 2017;

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp tháng 7 năm 2017,

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.