THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và Sinh viên – Học sinh các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp

tháng 3 năm 2018

   Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2017 – 2018;

  Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-ĐHTV, ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức công tác Tuyển sinh và Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2018,

         Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2018, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 6 năm 2018 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 02/6/2018.

          Ngày thi tốt nghiệp: 16/6 và 17/6/2018

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương,

nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018

   Căn cứ Thông báo số 30/TB-UBND ngày 13/4/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018,

   Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ như sau:

   1. Treo cờ Tổ quốc: Các khu hành chính và các Chi nhánh thuộc Trường Đại học Trà Vinh treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng, đúng qui định, từ 06 giờ sáng ngày 30/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018.

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

Về việc mừng Chôl - Chnam - Thmây năm 2018

    Căn cứ công văn số 812/UBND-KGVX ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc mừng Chôl - Chnam - Thmây năm 2018 của đồng bào Khmer;

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên dân tộc Khmer được nghỉ mừng Chôl - Chnam - Thmây trong 03 ngày (14, 15 và 16 tháng 4 năm 2018).

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.