THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2018 - 2019

      Căn cứ Chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng tại Trường Đại học Trà Vinh năm học 2018 - 2019;

      Căn cứ Kế hoạch số 01/KH – ĐT, ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2018-2019,

      Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức học kỳ hè như sau:     

  • Khoa, bộ môn, cố vấn học tập:

       + Thông báo sinh viên về kế hoạch tổ chức, danh mục môn học mở lớp đăng ký trong học kỳ hè,...

       + Tư vấn, hướng dẫn sinh viên chọn môn học cần đăng ký; lưu ý về thời gian học (nếu có kế hoạch đi thực tập, co-op,..);

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 01/5 năm 2019

     Căn cứ thông báo số 3238/TB-LĐTBXH, ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019;

     Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2018 – 2019,

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên, học viên được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 01/5 năm 2019 như sau:

     1. Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương: ngày 14 và 15/4/2019

     2. Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: từ ngày 27/4 đến ngày 1/5/2019

Đọc thêm...

KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp các lớp DE15YDK04, DA14DA, DA15YTC, DA15DD,

DA15XYH, CA16DA, CA16DB, CA16XYH, CA16DD

Căn cứ Quyết định số 4191/QĐ-ĐHTV ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 4649/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2018-2019;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của các khoa, bộ môn,

Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.