THÔNG BÁO

Về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập

   Căn cứ công văn số 1224/SNV-CCVC, ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính về việc hỗ trợ địa điểm tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2017,

   Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng của Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau: (lịch thay đổi phòng đính kèm)

    Địa điểm: phòng A21.101, A21.102, C51.202, C11.208, B71.101

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

tham dự lễ khai giảng năm học 2017-2018

   Căn cứ vào kế hoạch số 2131/KH-ĐHTV, ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2017-2018; lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào sáng ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại giảng đường D5 khu 1, Trường Đại học Trà Vinh,

   Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên các lớp chính quy của Trường được nghỉ giảng dạy và học tập vào chiều ngày 26 tháng 9 và sáng ngày 27 tháng 9 năm 2017 để tham dự lễ khai giảng năm học 2017-2018 và tham gia các hoạt động của Khoa nhằm chào mừng ngày khai giảng năm học mới. Chiều ngày 27 tháng 9 năm 2017 các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Sêne Đôlta năm 2017

    Căn cứ công văn số 3109/UBND-KGVX ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức lễ Sêne Đôlta năm 2017 của đồng bào Khmer;

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên như sau:

   Tất cả công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên dân tộc Khmer được nghỉ lễ Sêne Đôlta trong 03 ngày (19, 20, 21/9/2017).

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.