THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương,

nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018

   Căn cứ Thông báo số 30/TB-UBND ngày 13/4/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018,

   Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ như sau:

   1. Treo cờ Tổ quốc: Các khu hành chính và các Chi nhánh thuộc Trường Đại học Trà Vinh treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng, đúng qui định, từ 06 giờ sáng ngày 30/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018.

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

Về việc mừng Chôl - Chnam - Thmây năm 2018

    Căn cứ công văn số 812/UBND-KGVX ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc mừng Chôl - Chnam - Thmây năm 2018 của đồng bào Khmer;

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên dân tộc Khmer được nghỉ mừng Chôl - Chnam - Thmây trong 03 ngày (14, 15 và 16 tháng 4 năm 2018).

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2017 - 2018

   Căn cứ Chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng tại Trường Đại học Trà Vinh năm học 2017 - 2018;

    Căn cứ Kế hoạch số 01/KH – ĐT, ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2017-2018,

    Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức học kỳ hè như sau:

  • Khoa, bộ môn, cố vấn học tập:

    + Thông báo sinh viên về kế hoạch tổ chức, danh mục môn học mở lớp đăng ký trong học kỳ hè,...

    + Tư vấn, hướng dẫn sinh viên chọn môn học cần đăng ký; lưu ý về thời gian học (nếu có kế hoạch đi thực tập, co-op,..);

  • Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến: từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018.
  • Thời gian xem kết quả đăng ký: 25/5/2018.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.