THÔNG BÁO

Về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp liên thông, văn bằng đại học thứ hai

và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 6 năm 2019

     Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-HĐTS, ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2019 về việc công nhận trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học;

     Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp liên thông, văn bằng đại học thứ hai và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 6 năm 2019;

     Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập thực hiện theo Quyết định số 327/QĐ-ĐHTV ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc quy định công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập;

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Về việc xác định các ngành tuyển sinh đủ số lượng tổ chức mở lớp và các ngành không đủ số lượng mở lớp đợt xét tuyển văn bằng đại học thứ hai, liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học tháng 6 năm 2019 tại Trường Đại học Trà Vinh

   Căn cứ thông báo số 407/TBTS-ĐHTV, ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tuyển tháng 6 năm 2019;

   Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh;

   Căn cứ vào kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng đại học thứ hai năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2019 - 2020

đối với các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm

         Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường;

         Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Trường,

         Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

         1.Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

+ Sinh viên khoa Y – Dược, Răng Hàm Mặt, Ngoại ngữ: đăng ký từ 7h ngày 23/7/2019 đến ngày 31/7/2019.

+ Sinh viên khoa Hóa học Ứng dụng, Nông nghiệp –Thủy sản: đăng ký từ 7h ngày 24/7/2019 đến ngày 31/7/2019.

+ Sinh viên các khoa còn lại; sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm: đăng ký từ 7h ngày 25/7/2019 đến ngày 31/7/2019.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.