THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên chính quy
các lớp đại học và cao đẳng khóa 2018


    Căn cứ vào kết quả trúng tuyển của sinh viên đợt 1 và đợt 2 các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa 2018;
   Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên hệ chính quy khóa 2018, năm thứ nhất không chuyên ngữ của Trường Đại học Trà Vinh tham dự kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào gồm các kỹ năng: Đọc (Reading) và Viết (Writing), cụ thể như sau:
   1. Thời gian kiểm tra: Được bố trí trong thời khóa biểu học chính kể từ ngày 17/9/2018.
  2. Địa điểm tổ chức: Dãy C1 (từ phòng C11.301 đến C11.312) và dãy C7 (từ phòng C71. 101 đến C71. 106) - Khu I, Trường Đại học Trà Vinh, sẽ có lịch kiểm tra và danh sách cụ thể trên: Website Phòng Đào tạo (http://daotao.tvu.edu.vn) hoặc Cổng thông tin sinh viên (http://ttsv.tvu.edu.vn).

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2018 - 2019

đối với các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017

và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm

     Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường;

       Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Trường,

      Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

      1. Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

       + Sinh viên khoa Y – Dược: đăng ký từ ngày 23/7/2018 đến ngày 31/7/2018.

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B3 khu 1

    Căn cứ kế hoạch số 1033/KH-ĐHTV, ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh bậc 1, 2, 3, 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – đợt tháng 5/2018,

      Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

      Thời gian: ngày 27 tháng 5 năm 2018 (Chủ nhật)

   Địa điểm: dãy phòng B31 gồm các phòng B31.201; B31.202; B31.301; B31.302;  B31.303; B31.304; B31.305; B31.307.

Đọc thêm...

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.