KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp

đại học khoá 2014, cao đẳng khoá 2015 chính quy

và các lớp hệ vừa làm vừa học, văn bằng hai, liên thông tốt nghiệp năm 2018 tại Trường

      Căn cứ Quyết định số 4596/QĐ-ĐHTV ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2017-2018;

      Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2017-2018;

      Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của các khoa, bộ môn,

      Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp, cụ thể như sau:

      1.  Kế hoạch chung:

            1.1 Các lớp đại học hệ vừa làm vừa học thi tốt nghiệp ngày 17, 18/3/2018

Xem chi tiết

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và Sinh viên – Học sinh các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp

 tháng 12 năm 2017

     Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2017 – 2018;

    Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-ĐHTV, ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức công tác Tuyển sinh và Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2018,

      Phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2017, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 3 năm 2018 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 02/3/2018.

       Ngày thi tốt nghiệp: 17/3 và 18/3/2018

Đọc thêm...

THÔNG BÁO

Đăng ký xét tốt nghiệp trên cổng thông tin sinh viên

    Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học;

    Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp hàng năm tại Trường,

   Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên trong quá trình đăng ký xét tốt nghiệp, việc quản lý công tác đào tạo của Trường. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả các khoa, trung tâm về việc thay đổi hình thức đăng ký xét tốt nghiệp đối với các lớp đại học, cao đẳng kể từ tháng 01 năm 2018 như sau:

    Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên (ttsv.tvu.edu.vn).

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.