THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và sinh viên

 còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ I năm học 2019 - 2020

            Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn học được mở lớp).

Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp (đính kèm danh sách nhóm môn học không được mở lớp): sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký bổ sung môn học từ ngày 06/8/2019 đến hết ngày 16/8/2019.

Thời gian và địa điểm đóng học phí môn học:

             + Đối với sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018  theo dõi thông báo đóng học phí (kể cả các môn học lại, cải thiện điểm) từ phòng Kế hoạch – Tài vụ.

           + Đối với sinh viên các khoá còn lại nợ môn học, cải thiện điểm có đăng ký môn học trực tuyến: đóng học phí từ ngày 09/9/2019 đến hết ngày 20/9/2019 tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh.

         Lưu ý: Cố vấn học tập rà soát, kiểm tra số lượng sinh viên đăng ký khác thường giữa các môn học của lớp do mình phụ trách và nhắc nhở sinh viên đăng ký bổ sung (nếu có); sinh viên kiểm tra lại số tín chỉ, môn học, thời khoá biểu trong việc đăng ký môn học trực tuyến của cá nhân, những môn được miễn, nhóm môn học không được mở,…

           Đề nghị khoa, bộ môn và cố vấn học tập thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện.

                                                                                                 PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                  Phạm Trung Yên

THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh các khóa trước

và Sinh viên – Học sinh các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 4649/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 3062/KH-ĐHTV, ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức công tác Tuyển sinh và Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2019,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2019, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 9 năm 2019 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 03/9/2019.

Ngày thi tốt nghiệp: 14/9 và 15/9/2019

Đọc thêm...

SƠ ĐỒ VÀ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ LỄ BẾ GIẢNG NGÀY 10/8

1. Sơ đồ hội trường lễ bế giảng: Xem chi tiết

2. Danh sách đăng ký dự lễ bế giảng: Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.