Danh mục

THÔNG BÁO

V/v kết quả xử lý ôn tập học lại, thi lại đợt 2 tháng 9/2012

             Kính gửi: Các Khoa thuộc Trường Đại học Trà Vinh

            Căn cứ kế hoạch số 137/KH-ĐHTV ngày 04 tháng 9 năm 2012 về việc tổ chức ôn tập học lại, thi lại đợt 2 tháng 9 năm 2012;

            Căn cứ số lượng đăng ký ôn tập học lại, thi lại của sinh viên, học sinh;

            Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa thuộc Trường Đại học Trà Vinh kết quả xử lý đăng ký ôn tập học lại thi lại đợt 2 tháng 9/2012 như sau:

- Đối với các môn (hoặc nhóm môn học) được mở lớp: sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để đóng lệ phí (đính kèm danh mục các môn được mở lớp). Thời gian đóng lệ phí: Từ ngày 17/10/2012 đến ngày 24/10/2012. Những trường hợp không đóng lệ phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp, phòng Đào tạo không giải quyết những trường hợp trễ hạn. Danh sách lớp đã đóng lệ phí được niêm yết tại bảng thông báo của phòng Đào tạo.

- Đối với các môn học được chia thành 2 nhóm môn học khác nhau, trong đó có một nhóm được mở lớp và nhóm còn lại không mở được lớp: những sinh viên thuộc nhóm môn học không mở được lớp nếu có nhu cầu chuyển nhóm thì liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học được mở lớp. Thời gian đăng ký chuyển nhóm môn học: Từ ngày 17/10/2012 đến ngày 24/10/2012.

 - Đối với các môn đã hết chỗ đăng ký online, sinh viên, học sinh liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký bổ sung theo thời gian: từ ngày 17/10/2012 đến ngày 24/10/2012.

- Đối với các môn học chưa được mở lớp trong đợt 2 tháng 9/2012: sinh viên theo dõi đăng ký lại vào đợt sau. Ôn tập học lại, thi lại đợt sau dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 4/2013.

Trường hợp sinh viên đại học, cao đẳng học theo chương trình tín chỉ đủ điểm đạt nhưng muốn cải thiện điểm liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo.

            Đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên, học sinh được biết và thực hiện.

                                                                                      Q.TRƯỞNG PHÒNG

                                                                  (Đã ký)

                                                                                         Phạm Trung Yên


DANH MỤC CÁC MÔN HỌC ĐƯỢC MỞ LỚP

ĐĂNG KÝ ÔN TẬP HỌC LẠI - THI LẠI

STT Mã Môn Học Tên Môn Học Mã nhóm TC TS LT TH Mã Khoa
1 HL1003 Giáo dục thể chất 2 1 1 30 0 30 CBN
2 HL1003 Giáo dục thể chất 2 2 1 30 0 30 CBN
3 HL4009 Kế toán tài chính 1 1 4 75 45 30 KT - L - NN
4 HL4011 Nguyên lý kế toán 1 3 45 45 0 KT - L - NN
5 HL2028 Nhập môn lập trình 1 4 90 30 60 KTCN
6 HL2037 Tin học đại cương 1 3 60 30 30 KTCN
7 HL2050 Quản trị mạng 1 5 120 30 90 KTCN
8 HL2022 Lập trình hướng đối tượng 1 4 75 45 30 KTCN
9 HL2009 Cơ lý thuyết 1 2 45 15 30 KTCN

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.